SteamAnalyst.com
Skinsmonkey
TradeIt
TradeIt
Market Name Avg. 7 days SM Listing Price Volume Trend 7 days
M4A1-S | Black Lotus (Factory New) $52.02 N/A 499
M4A1-S | Black Lotus (Minimal Wear) $34.40 N/A 1285
M4A1-S | Black Lotus (Field-Tested) $24.28 N/A 3159
M4A1-S | Black Lotus (Well-Worn) $25.24 N/A 173
M4A1-S | Black Lotus (Battle-Scarred) $26.25 N/A 507