Average Price History
 • 7 days

  $482.35

 • 30 days

  $516.23

 • 60 days

  $523.28

 • 90 days

  $525.26

 • 180 days

  $506.05

 • 360 days

  $464.97

Price - Units Sold
 • $400.0015
 • $391.004
 • $480.504
 • $385.503
 • $433.003
 • $484.503
 • $394.003
 • $493.003
 • $505.503
 • $582.502
 • ★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $359.99
 • ★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $437.17
SKINBARON
 • ★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $480.00
 • ★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $225.00
 • ★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $296.92
 • ★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $393.37
 • ★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $384.23
 • ★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear N/A
LOOTBEAR Rental/Market
 • ★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $499.99
 • ★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $540.46
Markets SKINBARON LOOTBEAR
★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $359.99 $480.00 $296.92 $384.23 $257.50 $499.99
★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $437.17 $225.00 $393.37 N/A $317.50 $540.46