Average Price History
 • 7 days

  $666.87

 • 30 days

  $637.97

 • 60 days

  $627.54

 • 90 days

  $643.33

 • 180 days

  $647.82

 • 360 days

  $603.04

Price - Units Sold
 • $632.503
 • $783.003
 • $680.002
 • $759.002
 • $896.002
 • $491.502
 • $618.502
 • $656.502
 • $894.002
 • $536.502
 • ★ Karambit | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $445.00
 • ★ Karambit | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear N/A
 • ★ Karambit | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $377.31
 • ★ Karambit | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $511.35
 • ★ Karambit | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $562.47
 • ★ Karambit | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $503.19
 • ★ Karambit | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $423.27
 • ★ Karambit | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear N/A
SKINBARON
 • ★ Karambit | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $300.00
 • ★ Karambit | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $295.00
 • ★ Karambit | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $674.33
 • ★ Karambit | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $764.92
Markets SKINBARON LOOTBEAR
★ Karambit | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $445.00 $377.31 $562.47 $423.27 $300.00 $225.00 $674.33
★ Karambit | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear N/A $511.35 $503.19 N/A $295.00 $375.00 $764.92