Average Price History
 • 30 days

  $296.42

 • 60 days

  $304.75

 • 90 days

  $304.93

 • 180 days

  $290.32

 • 360 days

  $259.39

Price - Units Sold
 • $213.0014
 • $230.0014
 • $260.0011
 • $258.5010
 • $219.5010
 • $250.009
 • $201.508
 • $300.007
 • $207.007
 • $240.007
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Factory New) Factory New $1,000.00
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear $280.00
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested $269.00
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn $190.00
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred N/A
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Factory New) Factory New $1,006.14
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear $277.60
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested $230.80
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn $252.34
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred $250.16
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Factory New) Factory New N/A
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear N/A
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested N/A
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn N/A
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred N/A
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Factory New) Factory New N/A
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear N/A
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested N/A
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn N/A
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred N/A
SKINBARON
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Factory New) Factory New N/A
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear $313.03
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested $272.37
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn $221.21
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred N/A
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Factory New) Factory New $1,682.10
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear $392.31
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested $335.50
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn $333.50
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred $340.00
Markets SKINBARON LOOTBEAR
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Factory New) Factory New $1,000.00 $1,006.14 N/A N/A N/A N/A $1,682.10
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear $280.00 $277.60 N/A N/A $313.03 $337.83 $392.31
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested $269.00 $230.80 N/A N/A $272.37 N/A $335.50
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn $190.00 $252.34 N/A N/A $221.21 $286.84 $333.50
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred N/A $250.16 N/A N/A N/A $301.25 $340.00